DÖNER SERMAYE GELİRLERDEN AYRILAN PAYLARA PRATİK BİLGİLER

       5947 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (h) fıkrası gereğince “Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılması esastır. Yapılacak olan ödemelerde gelir-gider dengesinin gözetilmesi zorunludur”

        Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.

       1-ZORUNLU YASAL KESİNTİLER

Tahsil edilen gelirlerden (KDV Hariç),

a.       % 1 Hazine hissesi

b.      % 5 Bilimsel Araştırma Projeleri Payı ayrılır

       Ayrılan hazine hissesi malmüdürlüğüne Bilimsel Araştırma Projeleri için ayrılan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bir sonraki ayın yirmisine kadar ödenir. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

       B-Mesai İçi Gelir: Saat: 08,30 -12,30/13,30-17,30 arası elde edilen gelirler

       Mesai Dışı gelir:    Saat 12.30-13,30 ve17,30’dan sonra ve hafta sonu, resmi tatillerde ve öğretim elemanın izinli olduğu dönemde yaptığı çalışmadan elde edilen gelirleri kapsar

       2- Mal, Hizmet alımları, yolluk giderleri ve yönetici Payı olarak;

5947 sayılı kanunun 5.maddesi (b) bendi uyarınca;

Tahsil edilen gelirden

·         Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 35'i,

·         Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu, sürekli eğitim merkezleri ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 30’u

·         Diğer Yükseköğretim Birimleri % 15 ayrılır

       Ayrılan tutarlardan, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları yapılır.   (Bu oranlar %75 oranında ÜYK Kararı ile arttırılabilir.)

       3-Ek Ödeme payı,

       5947 sayılı kanunun 5.maddesi (c) bendi 1. Fıkrası uyarınca;

Elde edilen Gelirlerden;

Aylık Ek ödeme azami tutarları:

       1)-Zorunlu Yasal kesinti tutarları, Mal ve hizmet alım tutarları, (Yönetici payı tutarları) düşüldükten sonra kalan miktarlardan Birimlerde görevli katkısı olan ilgililere Aylık Ek Ödeme yapılır.

 Aylık Ek ödeme azami tutarları:

 Ek Ödeme Matrahının Hesaplanmasında aşağıdaki veriler dikkatte alınır.

       Öğretim Elemanları için

       1.       Aylık gösterge

       2.       Ek Gösterge

       3.       Üniversite ödeneği

       4.       Eğitim-Öğretim Ödeneği

 Toplamı

           Yukarıda belirtilen toplamın gelir getiren görevlerde Çalışan;

·    Öğretim üyesi ve Öğretim Görevlilerine, Mesai içi gelir getirici katkıları için %800’ü

·     Öğretim üyesi ve Öğretim Görevlilerine, Mesai dışı gelir getirici katkıları için % 400’ü

Olmak üzere toplam % 1200 (12 kat) uygulanabilir

·         Araştırma Görevlilerine Mesai içi gelir getirici katkıları için : % 500’ü

·         Araştırma Görevlilerine Mesai dışı gelir getirici katkıları için : % 250’ü

Olmak üzere toplam % 750 (7,5 kat) uygulanabilir.

·         Diğer Öğretim Elemanlarına :%150’si Ödenebilir.

       4-Yönetici payı,

       5947 sayılı kanunun 5.maddesi (f) bendi uyarınca;

Gelir getiren birimlerin, birinin gelirlerinden Malzeme ve hizmet alımları ile yönetici payından;

Aylık Ek ödeme azami tutarları:

a.       Rektör                                                                        %600,ü

b.      Rektör yardımcısı                                                          %300,ü

c.       Genel Sekreter                                                             %200,ü

       Gelir olan birimlerin kendi gelirlerinden

a.       Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri                         %250,ü

b.      Bunların yardımcılarına                                                  %100,ü

       Yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunulması hâlinde; bu katkıları karşılığında yapılacak ek ödemenin hesabında yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınır ve ilgililerin yönetici payı olarak aldıkları ek ödemede dahil olmak üzere alabilecekleri toplam ek ödeme tavan tutarı, ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkralarında belirlenen tavan tutarlarını ve her halükarda ek ödeme matrahının yüzde binikiyüzünü geçemez.

(Ek Ödeme Yönetmeliği Madde:6/3)

       5-Döner Sermaye gelirlerinden yapılan katkı payının (denge tazminatı) ek ödemeden mahsup edilmesi

       1 Ağustos 2010 gün ve 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanunun 52.maddesinde “04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 21.01.2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin (g) fıkrasına ikinci paragraf olarak aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “ Bu madde uyarınca 2914 sayılı Yükseköğretim Kanuna tabi personele yapılan ödemeler (c ) ve  (f) fıkraları kapsamında bulunanlar haricindeki personel açısından 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz” denilmektedir.

       İlgili kanun maddesine göre;2914 sayılı Yükseköğretim Personel kanununa tabi, rektör,  rektör yardımcıları dekan, enstitü/yüksekokul müdürü ve bunların yardımcıları hariç olmak üzere diğer akademik personellere döner sermaye gelirlerinden ödenen katkı payı için mahsup işlemi 30.01.2011 tarihinden itibaren yapılmayacak

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK: 3 maddesi uyarınca yapılan Ek Ödeme(Denge Tazminatı) 5473 sayılı Kanun  gereğince döner sermaye gelirinden yapılacak ek ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

       NOT:31.03.2006 gün ve 26125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ödeme Yapılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun Ek 3. maddesinin 4 üncü paragrafında  “Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler  uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu madde uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. 

KYS

İLETİŞİM

Tel: 0414 344 40 08
Mardin yolu üzeri 20. km
Osmanbey Kampüsü
Haliliye/ŞANLIURFA